ប្រើ Promo Code CNY10, CNY20, CNY30
ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែម 1$, 2$, 3$

ក្រៅពី Promotion រហូតដល់ 50% អតិថិជននឹងទទួលបានការចំណេញបន្ថែមទៀតពីការប្រើប្រាស់ Promo Code ។ 

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមរហូតដល់ 3$ ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ Promo Code៖ 

- CNY10 ទទួលបាន 1$ រាល់ការចំណាយចាប់ពី 10$ 

- CNY20 ទទួលបាន 2$ រាល់ការចំណាយចាប់ពី 20$

- CNY30 ទទួលបាន 3$ រាល់ការចំណាយចាប់ពី 30$

Promo Code នេះនឹងផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃ 31-01-2023 ។


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422